Seurakunnissa toimintaa ja ohjelmaa suositusten ja rajoitusten mukaisesti. 

Seurakuntayhtymän koronaohjeet


Lounais-Suomen aluehallintovirasto ilmoitti 31.3.2021 uusista koronarajoitusten tiukennuksista Varsinais-Suomessa koskien eritoten Turun ja Naantalin alueita (https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69905293).
Satakunnassa mennään kuitenkin edelleen nykyisillä rajoituksilla.

Mahdollisuus lähikontaktien välttämiseen on edelleenkin varmistettava laajalti. Lähikontaktien välttämistä koskeva päätös velvoittaa alueen toimijat varmistamaan, että niiden ylläpitämissä tiloissa on mahdollista välttää läsnäolijoiden lähikontaktit.

Päätös perustuu tartuntatautilain uudistettuun pykälään 58 d ja se on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa 1. - 30. huhtikuuta.
___________________________________

       AVI:N PÄÄTÖS – TARTUNTATAUTILAKI 58 § 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on antanut 4.3.2021 Satakuntaa koskevia määräyksiä. 

Seurakuntia koskevat henkilörajoitukset 

Kokoontumisrajoitus 6 henkilöä koskee kertaluonteisia tapahtumia ja yleisötilaisuuksia. Tämän rajoituksen piirissä ovat muun muassa kirkolliset toimitukset. Toimitusten, erityisesti hautajaisten kohdalla, on edelleen syytä käyttää pastoraalista harkintaa. Rajoitus on edelleen voimassa 26. maaliskuuta asti. 

Torstaina 4. maaliskuuta annetut rajoitukset koskevat jatkuvaa ja säännöllistä toimintaa.  

 • Säännöllisessä toiminnassa henkilörajoitus on 10 henkilöä sisätiloissa ja 50 henkilöä ulkotiloissa. 

 • Mitään tilaa ei suljeta kokonaan, mutta toiminnan toteuttamisen ehtona on se, että osallistujien välistä lähikontaktia voidaan välttää. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. 

 • Rajoitus ei koske vuonna 2008 tai myöhemmin syntyneitä lapsia. 

 • Päätös on voimassa 26.4.2021 saakka.

Kirjallinen suunnitelma 

Seurakuntien ja toimintayksiköiden tulee tehdä kirjallinen suunnitelma toiminnoista, joita toteutetaan seurakunnan toimitiloissa ja siitä, miten niissä tosiasiallisesti estetään ihmisten lähikontaktit. Keinot kontaktien välttämiseen seurakunnat saavat määritellä itse. 

Suunnitelma on pidettävä tiloissa esillä siten, että asiakkaat tai toimintaan osallistuvat näkevät sen. 

Valmiusryhmä: 

 • Toimintayksiköt laativat kirjallisen suunnitelman käyttämiensä tilojen osalta. 
 • Kiinteistöpalvelut laatii kirjallisen suunnitelman yhteisten tilojen käyttämisestä. 

 

Turun arkkihiippakunnan ohjeistus lasten ja nuorten toiminnasta pe 5.3.2021:  

Lasten toiminta 

Rajoitukset eivät koske vuonna 2008 tai sitä myöhemmin syntyneitä lapsia. Nämä toiminnot voivat jatkua, mutta niitä on järjestettävä harkiten. Lähikontaktia on hyvä pyrkiä välttämään. On hyvä myös miettiä, voidaanko seuraavien viikkojen aikana ryhmiä jakaa mahdollisimman pieniksi. Lasten turvallisen toiminnan ylläpitäminen on tällä hetkellä erittäin tärkeää ja työntekijöiden on hyvä pohtia innovatiivisia tapoja. 

Nuorten toiminta 

Nuorten tiloja voidaan pitää auki, jos tilojen koko ja muut olosuhteet mahdollistavat turvallisen olemisen. Tällöinkään ei voi ylittää 10 hengen rajaa. Kasvomaskien käytölle on vahva suositus. Lähikontaktien välttäminen on tämän toiminnan ehtona. Nuorten kohtaaminen ja turvallisen kohtaamisen mahdollistaminen on tällä hetkellä erittäin tärkeää. 

 

__________________________________________

 

25.2.2021 Satakunnan katsotaan siirtyneen koronaepidemian torjunnan tasolle kaksi, eli käyttöön otetaan tiukemmat rajoitukset. Suositusten mukaan julkisiin tilaisuuksiin voi osallistua Satakunnassa enintään 6 henkilöä, ml. jumalanpalvelukset.

Aluehallintoviranomaisen määräys 26.2.2021: 

Koronavirustartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 26.2.2021 päivittänyt Satakunnan alueen kokoontumisrajoitukset. Satakunta on kokonaisuutena epidemian leviämisvaiheessa. 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää Satakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan  järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusi) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamia ohjeita. Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Määräys on voimassa ajalla 27.2.2021–26.3.2021

Tuomiokapituli suosittelee Satakunnan alueen seurakuntia seuraamaan AVI:n, sairaanhoitopiirin ja oman kunnan ohjeistuksia. 

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeitaLinkki avautuu uudessa välilehdessä


YLEISET OHJEET 

Huomioi kunnan ja aluehallintoviraston antamat määräykset yleisötilaisuuksien henkilömääristä ja tilojen käyttöä koskevista rajoituksista 

 • Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan tullaan vain terveenä. 
 • Kaikkien tilaisuuksiin osallistuvien on noudatettava hyviä hygieniakäytäntöjä ja huolehdittava turvavälien säilymisestä. 
 • THL:n maskisuosituksen mukaisesti tilaisuuden järjestäjän tulisi suositella kasvomaskien käyttöä. Tässä on syytä huomioida myös alueelliset suositukset. 
 • Oikein toteutettu yskimis- ja niistämishygienia estävät tartuntoja. 
 • Hyvä käsihygienia on myös tarpeen tartuntojen estämisessä. Tilaisuuksissa on oltava saatavilla riittävästi käsihuuhteita. 

LAKISÄÄTEISET VELVOLLISUUDET 

Tartuntatautilain mukaan asiakkaille ja muille osallistujille tarkoitettujen tilojen hallinnasta vastaavalla on seuraavia velvoitteita: 

 • Asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen. 
 • Asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet. 
 • Tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan. 
 • Asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään väljästi ja osallistujat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan. 

SÄILYTÄ TURVAVÄLIT 

 • Henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden tai seurueiden väliin jää vähintään 2 metriä. 
 • Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja tulee ihmisiä muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. 
 • Pisaratartunnan riski on herkästi tavanomaista suurempi esimerkiksi tilaisuuksissa, joissa on yhteislaulua. Näissä tilanteissa maskin käyttöä ja turvavälien merkitystä on erityisesti korostettava. 

Valmiusryhmän suositus: 

 • Kuorotoiminta suositellaan keskeytettäväksi ajalle 1. – 26.3.2021.

 • Suositellaan, että saman työyhteisön jäseniä osallistuisi enintään viisi samaan vapaa-ajan tilaisuuteen. 

LASTEN JA NUORTEN LEIRITOIMINNASSA HUOMIOITAVAA 

 • Leirille voi osallistua vain oireettomana. 
 • Leireillä suositellaan toimimaan rajatuissa, enintään 10 henkilön ryhmissä, jotka majoittuvat, ruokailevat ja toimivat yhdessä siten, ettei synny kosketusta muihin mahdollisesti samaan aikaan samassa keskuksessa toimivien ryhmien kanssa. Näin rajataan lähikontaktien määrää leirin aikana, ja helpotetaan altistuneiden jäljitystyötä, jos leirillä todetaan koronavirustartunta. 
 • Yleisiä suosituksia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä siivouksesta tulee noudattaa. 
 • Tarpeetonta fyysistä kosketusta vältetään (esimerkiksi kättely, halaaminen). 
 • Jos leiriläisellä todetaan leirin aikana koronavirusinfektioon sopivia oireita, tulee hänet ohjata erilliseen tilaan odottamaan, että poistuminen leiriltä on mahdollista. Hänen tulee hakeutua viiveettä koronavirustestiin. Mikäli koronavirustartunta todetaan, tulee altistuneet jäljittää ja asettaa karanteeniin. Leirin järjestäjän tulee tällaisessa tilanteessa olla yhteydessä paikalliseen tartuntataudeista vastaavaan yksikköön lisäohjeiden saamiseksi. 

Valmiusryhmän suositus: 

 • Leiritoimintaa järjestetään suositusten ja rajoitusten mukaisesti alkukevään aikana, ohjeet voimassa 28.3. saakka. Tilannetta tarkastellaan kulloinkin voimassa olevien rajoitusten mukaisesti. 

 • Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä leirit järjestetään siten, että toimitaan enintään 10 henkilön ryhmissä. 

 • Rajoitusten aikana vähimmäisosanottajamäärä ei rajoita leirien järjestämistä. 

 • Valmiusryhmä antaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä noudatettavat toimintaohjeet. 

Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä noudatetaan seuraavia valmiusryhmän ohjeita

VARHAISKASVATUS JA NUORISOTYÖ 

Tämän hetkisten ohjeiden mukaan Satakunnassa yläkoulut siirtyvät etäopetukseen 3.3. alkaen 

 • Seurakunnissa yli 12-vuotiaiden lasten toiminta toteutetaan mahdollisuuksien mukaan etänä ajalla 1.-26.3., mutta enintään kuuden hengen ryhmien toiminta voidaan harkiten toteuttaa muistaen maskit, turvavälit ja hygieniaohjeet.
 • Tätä nuorempien lasten toiminta voi jatkua lähitoteutuksena, jos voidaan välttää lähikontaktia ja huomioida turvavälit ja muut koronatoimet.
 • Rippikoulutapaamiset tulee toteuttaa etänä sulun aikana 1.-26.3.2021.

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

Kirkollisten toimitusten osalta kuuden (6) hengen rajoitus on vaikea ja vaatii pastoraalista asennetta. Erityisesti hautaan siunaamisen suhteen on edelleen mahdollista käyttää harkintaa niin, että lähimmät omaiset voivat olla läsnä.

 • Jos tila on riittävän väljä, voidaan hautaan siunauksessa pastoraalisista syistä ylittää sallittu maksimimäärä, jotta vainajan kaikkein läheisimmät ihmiset pääsevät mukaan.
 • Väkimäärät tulee kuitenkin pyrkiä aina pitämään mahdollisimman pieninä. Yhtä aikaa tulee suhtautua vakavuudella tartuntatautitilanteeseen sekä samalla huolehtia siitä, että hautaustoimilain mukainen ”ilman aiheetonta viivytystä” toteutuu hautausprosessissa myös rajoitusten aikana. On tärkeää rohkaista siihen, ettei hautaan siunaamisia liiaksi siirrettäisi.
 • Pidetään yhteyttä heihin, jotka päätyvät siirtämään kasteen tai vihkimisen ja tarjotaan heille juhlaa myöhemmin.
 • Toimituksia sovittaessa on hyvä myös muistuttaa siitä, että kuuden hengen kokoontumissuositus koskee myös yksityistilaisuuksia. Toimittavan papin osalta kyse on myös työturvallisuuden vaalimisesta.
 • Jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa toimittajia ei lasketa henkilörajoitukseen.
 • Ehtoollista voidaan edelleen viettää jo annettujen ohjeiden mukaan, jälkiehtoollisena tai pienenä kirkkohetkenä, missä on läsnä sallittu henkilömäärä.
 • Seurakuntien tilat ovat käytettävissä toimituksia varten henkilörajoitusten mukaisesti.

KIRKKOJEN AUKIOLO

Tuomiokapituli suosittaa, että kirkkotiloja pyritään edelleen pitämään auki yksityistä hiljentymistä varten. Kirkossa on huolehdittava kaikissa tilanteissa paikalla olijoiden ja työntekijöiden turvallisuudesta.

TUEN TARJOAMINEN

Poikkeusoloissa ihmisten tuen tarve on erityisen suuri. Se edellyttää myös kasvokkaista läsnäoloa. Toiminnassa ja tuen tarjoamisessa on huomioitava sekä henkilökohtainen kohtaaminen että tilanteen mukainen suojautuminen, turvavälit, maskit ja hygieniaohjeet.
Kokoavaa toimintaa voidaan järjestää AVI:n määräyksen mukaisesti huomioiden osanottajamäärä (enintään 6) sekä turvavälit, maskit ja hygieniaohjeet.

 •  Tarjotaan aktiivisesti mahdollisuutta henkilökohtaisiin keskusteluihin seurakunnan työntekijöiden kanssa käytettävissä olevin keinoin.
 • Tilojen käyttö

Valmiusryhmä

 • Asiakaspalvelu pidetään avoinna.
 • Asiakkaiden liikkumista ohjeistetaan palvelupisteittäin siten, että vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.
 • Tilojen käyttö seurakunnalliseen toimintaan on mahdollista kulloinkin voimassa olevien rajoitusten puitteissa.
 • Tiloja voidaan antaa mm. kasteiden ja muistotilaisuuksien järjestämiseen voimassa olevien rajoitusten puitteissa.

MUU VASTUULLISUUS 

Yleisötilaisuuksien yhteydessä saatetaan järjestää muita itse varsinaiseen tilaisuuteen kuulumattomia yksityisiä tapahtumia, vaikka yleisötilaisuuden järjestäjä ei vastaa näistä yksityisistä tapahtumista.

Valmiusryhmän suositus: 

 • Tilaisuuksia varattaessa on tuotava voimassa olevat rajoitukset esille. 

 • Yksityistilaisuuksissa tilaisuuden järjestäjä on vastuussa kulloinkin voimassa olevien määräysten ja ohjeiden noudattamisesta. 

SIIVOUS 

Valmiusryhmä

 • Kiinteistöpalvelut ja toimintakeskukset huolehtivat tilojen ja välineistön asianmukaisesta siivouksesta ja puhdistuksesta. 

ETÄTYÖ 

Satakunnassa suositellaan etätyötä mahdollisimman laajasti, jos työtehtävät sen mahdollistavat. Lähi- ja etätyön yhteensovittamisen arviointi tapahtuu työpaikoilla. 
 

Koronavalmius Porin seurakuntayhtymässä:

 • Valmiusryhmä vastaa kulloinkin voimassa olevien määräysten ja ohjeiden soveltamisesta, viestinnästä sekä yhteydenpidosta viranomaisiin ja yhteistyökumppaneihin.  
 • Koronaan liittyvissä asioissa yhteydenpito valmiusryhmään tapahtuu kunkin työyksikön kautta.  

Info ja asiointi

Porin ev.lut. seurakuntayhtymään 
kuuluu viisi seurakunta:

Sähköpostiosoitteet ja henkilökohtaiset puhelinnumerot löytyvät Yhteystiedoista

Esirukouksen voi jättää
lomakkeen avulla.

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän puhelinvaihteen numero on
(02) 6238 700.

Seurakuntatoimistojen yhteystiedot löytyvät Yhteystiedoista.

Virkatodistukset ja avioliiton esteiden tutkinta Porin aluekeskusrekisteristä.

Mikäli asiasi koskee kastetta tai häitä, ota yhteyttä oman seurakuntasi toimistoon. Seurakuntasi voit tarkastaa karttapalvelusta.

Hautajaisten järjestely alkaa Hautauspalveluista.

Porin ev.lut. seurakunnat julkaisevat Porin Kirkkosanomat -seurakuntalehteä.
Tutustu lehteen täällä.

Porin seurakuntien hallintovirasto Hallituskatu 9b
Porin seurakuntien hallintovirasto Hallituskatu 9b