Hautapaikka

Hautaoikeuden haltijaHautaoikeuden hautaamisjärjestys

Hautapaikka ja hallinta-aika

Hautapaikka luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla varmistetaan leskelle hautaoikeus samaan hautaan. Sekä arkku- että uurnahaudoissa hautaoikeus luovutetaan 25 vuoden määräajaksi.

Omaiset saavat aina halutessaan osallistua uuden hautapaikan valintaan paikan päällä. Hautapaikan näyttämisestä sovitaan etukäteen ottamalla yhteyttä kyseisen hautausmaan työnjohtajaan.

Kun hautaus tulee entiseen hautaan, jatketaan hallinta-aikaa niin, että se on voimassa vainajan koskemattomuusajan 25 vuotta. Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan jatkaa hautaoikeuden haltijan toimesta hallinta-ajan ollessa päättymässä.

Käppärän hautausmaalla ja Lavian kirkkomaalla on maaston salliessa käytössä syvähautaus.

Käpprän Vanhan hautausmaan uurnalehto
Käpprän Vanhan hautausmaan uurnalehto

Hautaoikeuden haltija

Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita voidaan haudata hautaan, sekä käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa siten kuin hautaustoimilaissa sekä kirkkolaissa ja sen nojalla säädetään tai määrätään.

Hautaoikeuden haltijasta ja siitä keitä hautaan voidaan haudata, sovitaan hautaa luovutettaessa. Jos sopimusta ei ole tehty vuoden kuluessa haudan luovutuspäivästä tai jos tehtyä sopimusta ei voida olosuhteiden muuttumisen johdosta noudattaa, hautaoikeuden haltijaksi tulee vainajan leski tai, milloin leskeä ei ole taikka hänkin on kuollut, ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset. Jos heitä on useita, heidän on valittava hautaoikeuden haltija edustamaan heitä hautaa koskevissa asioissa. Hautaoikeuden uudesta haltijasta on ilmoitettava hautaustoimesta vastaavalle seurakunnan viranomaiselle.

Hautaoikeuden haltija ilmoitetaan seurakuntayhtymän hautauspalvelujen toimistoon lomakkeella. Esitäytettyä lomaketta voi tiedustella hautauspalveluiden toimistosta tai tulostaa tästä linkistä tyhjän lomakkeen hautaoikeuden haltijan nimeämiseksi. Lomake palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna hautauspalvelujen toimistoon.

Jos ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset eivät ole voineet sopia hautaoikeuden uudesta haltijasta, kirkkoneuvosto voi määrätä hautaoikeuden haltijan ja antaa etusijan paikkakunnalla asuvalle tai sille, joka on huolehtinut haudan hoidosta.

Hautaamisjärjestys

Hautaan saadaan ensisijaisesti haudata vainaja, jota varten hauta on luovutettu, ja tämän puoliso sekä lisäksi sattuneiden kuolemantapausten mukaisessa järjestyksessä suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa oleva sukulainen ja tämän puoliso. Jollei tällaista sukulaista ole tai jos hautaoikeuden haltija siihen suostuu, hautaan saadaan haudata vainajan sisar ja veli sekä heidän lapsensa, sanottujen henkilöiden otto- ja kasvattilapset sekä näiden kaikkien puolisot. Hautaoikeuden haltijan suostumuksella voi hautaustoimesta vastaava seurakunnan viranomainen antaa luvan haudata hautaan muunkin henkilön, milloin siihen on erityinen syy.