Hautamuistomerkki

Hautakivi ja kynttilä

Hautakivien enimmäismitatMuistomerkkisuunnitelmaMuistomerkin asennusUusiokivet • Hautausmaakohtaiset ohjeet

Muistomerkkiasiaa kannattaa harkita rauhassa. Muistomerkistä kannattaa olla suoraan yhteydessä kiviliikkeisiin. Seurakunnan haudalle laittama valkoinen puuristi kestää haudalla useita vuosia. Muistomerkeissä käytettävä materiaali voi olla kiveä, puuta tai metallia. Jos materiaalina halutaan käyttää muita materiaaleja, on se hyväksytettävä hautausmaan ylläpitäjällä. Hautakivi voi olla yksilöllinen tai luonnonmuovaamasta kivestä tehty. 

Muiden materiaalien kuin puun, kiven ja metallin rikkoutumisia seurakunta ei korvaa missään tilanteissa. Seurakunnalle palautuneita muistomerkkejä luovutetaan uudelleen käyttöön veloituksetta.

Vanhoilla sukuhaudoilla sekä uusilla haudoilla olevia muistomerkkejä tai niiden osia ei saa poistaa tai vaihtaa ilman hautausmaan ylläpitäjän lupaa. 

Tämän muistomerkkiohjeistuksen sääntöjä noudatetaan kaikilla Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hallinnoimilla hautausmailla. Hautausmaakohtaisissa ohjeissa on lueteltu mahdolliset poikkeustapaukset.

Hautakivien enimmäismitat

Haudan leveys
1 metriä:

 • Pääkiven leveys 70cm
 • Pohjakiven leveys 80cm

2 metriä:

 • Pääkiven leveys 140cm
 • Pohjakiven leveys 160cm

3 metriä:

 • Pääkiven leveys 210cm
 • Pohjakiven leveys 240cm

Hautamuistomerkin enimmäiskorkeutta ei ole säädelty. 

Nurmialueilla kukka-aitiot, reikäpohjat tms. upotetaan maan tasalle materiaalista riippumatta.
Kukka-aition etureunan etäisyys

 • pohjakiven etureunasta saa enimmillään olla 30 cm
 • leveys enimmillään pohjakiven levyinen

Uusia reunakiviä saa asentaa ainoastaan reunakivialueille. Niistä on hautausmaakohtaiset ohjeet.
Uusia kansilaitteita ei saa asentaa.

Muistomerkkisuunnitelma

Muistomerkistä laaditaan suunnitelma ja se on hyväksytettävä Porin ev.lut. seurakuntayhtymällä ennen muistomerkin asentamista. Seurakuntayhtymän puolesta muistomerkkisuunnitelman voi hyväksyä työnjohtaja tai ylipuutarhuri. Muistomerkkisuunnitelman ja sen hyväksyttämisen hoitaa muistomerkin valmistaja. 

Muistomerkkisuunnitelmasta tulee ilmetä hautausmaa, hautapaikan tunnus, vainaja tai vainajien nimitiedot, muistomerkin koko, havainnekuva, muoto, materiaali, pintakäsittely, tekstin sisältö ja kuvat. Lisäksi suunnitelmasta on käytävä ilmi myynnistä ja asennuksesta vastaava yritys sekä yrityksen edustajan allekirjoitus nimenselvennyksineen ja yhteystietoineen sekä omaisen tai tilaajan nimi ja yhteystiedot. 

Hyväksytystä suunnitelmasta toinen kappale jää seurakuntayhtymälle ja toinen palautetaan suunnitelman laatijalle. Muistomerkkisuunnitelman voi lähettää hyväksyjälle myös PDF-tiedostona sähköpostin liitteenä. 

Muistomerkkisuunnitelma voidaan hylätä, mikäli haudalla ei ole nimettynä haltijaa, muistomerkki ei täytä kokovaatimuksia tai se loukkaa vainajan muistoa tai hautausmaan arvokkuutta. Muistomerkkisuunnitelma voidaan hylätä, mikäli suunnitelma ei täytä sille asetettuja vaatimuksia.

Seurakunnalla on oikeus poistaa suunnitelmasta poikkeavat tai ilman hyväksyttyä muistomerkkisuunnitelmaa haudalle tuodut muistomerkit.

Muistomerkin suunnittelussa huomioon otettavia asioita:

 • Haudan haltija päättää muistomerkin hankinnasta
 • Tekstien kokoa valittaessa kannattaa huomioida mahdollinen myöhempi tilan tarve
 • Taulukiveen voidaan asentaa lyhtykehys. Mikäli alueen taulukivet sijaitsevat seläkkäin vierekkäisillä riveillä, kiven takana on pensasaita tai hauta sijaitsee metsähautausmaalla, lyhtykehyksen on oltava turvallisuussyistä edestä aukeava
 • Haudan tai kukkapaikan reunustaminen aidalla, kiveyksellä tai muulla tavalla on kielletty. Poikkeuksena reunakivialueet.

Muistomerkkisuunnitelmien toimittaminen seurakunnalle

Käppärän hautausmaan muistomerkkisuunnitelmat osoitteeseen:

Porin ev.lut. seurakuntayhtymä
Hautauspalvelut
Työnjohtaja Teemu Kiviharju
teemu.kiviharju@evl.fi
Kellarikuja 2
28120 Pori

Metsähautausmaan, Reposaaren, Ahlaisten, Noormarkun, Lassilan, Pomarkun ja Lavian hautausmaiden muistomerkkisuunnitelmat osoitteeseen:

Porin ev..lut. seurakuntayhtymä
Hautauspalvelut
Työnjohtaja Johanna Jokinen
johanna.m.jokinen@evl.fi
Kellarikuja 2
28120 Pori

Muistomerkin asennus

Muistomerkkiä ei saa asentaa ennen kuin työnjohtaja tai ylipuutarhuri on hyväksynyt muistomerkkisuunnitelman.

Hautaustoimen ohjesäännön mukaan

 • uurnahautauksissa muistomerkin
  - saa asentaa 1.5.–31.10. välisenä aikana, mikäli routaantunut maa ei sitä estä 
   
 • arkkuhautauksien yhteydessä muistomerkin
  saa asentaa 1.6.–31.10. välisenä aikana, mikäli routaantunut maa ei sitä estä

Arkkuhautauksissa muistomerkin saa asentaa aikaisintaan kaksi kuukautta hautaamisen jälkeen. Seurakunta kuitenkin suosittelee, että hautakivi asennetaan aikaisintaan kolme kuukautta arkkuhautauksen jälkeen. Hautamuistomerkin tulee olla hautausmaalle tuotaessa valmiiksi tehty, eikä sitä saa säilyttää hautausmaalla paikoilleen asentamattomana kauemmin kuin työn suoritus vaatii. Muistomerkkejä saa käydä asentamassa ainoastaan maanantaista torstaihin klo 7-16. Haudalle asetettava muistomerkki on sijoitettava haudan rajojen sisäpuolelle. Muistomerkki on asennettava siten, ettei kaatumisen tai vieremän vaaraa ole. Yli 50 cm korkeat hautakivet on tapitettava ja yli 80 cm korkeiden hautakivien tapitukset katsotaan aina tapauskohtaisesti. Vanhaa muistomerkkiä kunnostettaessa on huolehdittava kiven tapituksesta. Asennettaessa uutta tai oikaistaessa vanhaa muistomerkkiä on huolehdittava, että pohjakivi tulee asennettua tukevasti. Irtoesineiden asentaminen pohja- ja taulukiven väliin tekee muistomerkistä vaarallisen ja on näin ollen kiellettyä.

Ruuviperustuksen asentaminen on sallittu, mutta haudankaivun yhteydessä seurakunta ei vastaa ruuviperustuksen pois ottamisesta. 
Työn päätyttyä on hauta heti siistittävä. Jos viereistä hautaa on vahingoitettu, on se heti korjattava. Ajoneuvolla rikotut nurmikot, muu vahinko tai seurakuntayhtymälle jääneet siistimistyöt veloitetaan vahingon aiheuttajalta tai laiminlyöjältä.

Mikäli muistomerkkiä ei ole asennettu kahdentoista kuukauden kuluessa hautauksesta, seurakuntayhtymällä on oikeus kuljettaa pois paikoilleen asentamatta jätetyt hautamuistomerkit tai muut laitteet. Työstä aiheutuvat kustannukset veloitetaan laiminlyöjältä. 

Mikäli annetuista ohjeista halutaan perustellusta syystä poiketa, voi hautaoikeuden haltija neuvotella siitä työnjohtajan kanssa.

Uusiokivet

Seurakunnalle palautuneilla hautapaikoilla olevia hautakiviä annetaan uusiokäyttöön kaikilla Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautausmailla veloituksetta. Lisäksi seurakunnalla on varastossa haudoilta poistettuja hautakiviä, joita voidaan luovuttaa uusiokäyttöön seurakuntayhtymän hautausmaille. Uusiokivistä tietoja antavat lisää hautausmaiden työnjohtajat

Hautakiven uusiokäyttö on sekä edullinen että ekologinen valinta hautamuistomerkiksi. 

      Hautausmaakohtaiset ohjeet

Käppärän hautausmaa

Käppärän hautausmaalla noudatetaan yleisiä ohjeita. 
Hautausmaa on pääosin nurmialuetta. Uusia reunakiviä ei saa asentaa nurmialueille.

Reunakivialueet

Uusia reunakiviä saa asentaa ainoastaan reunakivialueille.
Käppärän hautausmaalla reunakivialueita ovat seuraavat osastot:

 • B1, B2, 
 • C1, C2, C3, C4, C5, 
 • D1, D2, D3, D4, 
 • K1, K2, K3 
 • U4s, U6,
 • V1, V2, V3, V4, V5. 

Yleisistä säännöistä poikkeavat uurnahautaosastot

 • Uurnahauta-alueet Cu, Du, Fu
 • Taulukiven enimmäisleveys 50 cm
 • Pohjakiven enimmäisleveys 60 cm

Uurnahauta-alueet Au, H1u, H2u

 • Pääkiven enimmäisleveys 60 cm ja enimmäiskorkeus 65 cm 
 • Pohjakiven enimmäisleveys 70 cm

Uurnahauta-alue H3u

 • Taulukiven leveys 40-55 cm ja korkeus 60-100cm.
 • Taulukiven on oltava selvästi leveyttään korkeampi. Hakakiviä ei saa käyttää.

Porin vanha hautausmaa

Porin vanhalla hautausmaalla on uusia uurnahautapaikkoja.
Seurakuntayhtymä on hankkinut hauta-alueille
yhteiset muistomerkit, joihin

 • kiinnitetään vainajien nimilaatat
 • Seurakuntayhtymä hankkii ja kiinnittää vainajien nimilaatat
 • tilauksesta asiakkaan kustannuksella voimassaolevan hinnaston mukaisesti

Porin metsähautausmaa

Yhden metrin levyisellä haudalla

 • maksimikoko työstetyissä hautakivissä on 40 cm x 40 cm
 • pohjakivi saa olla 10 cm taulukiveä leveämpi
 • Kukka-aitio saa olla pohjakiven levyinen ja korkeintaan 55 cm syvä.
 • Epäsäännöllisen muotoisissa kivissä sallitaan 5 cm:n vaihteluvara.
 • Ristinmuotoisen muistomerkin korkeus saa olla 60 cm ja leveys 40 cm.
 • Luonnonkivet saa asentaa myös ilman pohjakiveä. 

Metsähautausmaalla muistomerkki asennetaan

 • noin 60 cm:n etäisyydelle polusta haudan keskelle
 • Kiven sisälle rakennettavan lyhtyrakenteen tulee olla edestä aukeava, jotta metsän aluskasvillisuutta ei tallattaisi.
 • Muistomerkin eteen voi upottaa kukka-astian tai altakasteluruukun, mutta varsinaisen kukkapenkin teko metsähautausmaalla ei ole sallittua. 

Noormarkun hautausmaa

Noormarkun hautausmaalla noudatetaan yleisiä ohjeita. 
Hautausmaa on pääosin nurmialuetta. Uusia reunakiviä ei saa asentaa.

Noormarkun hautausmaan
laajennusosan arkkuhauta-alueilla

 • on valmiina seurakunnan asentamat pohjakivipalkit
 • Haudan leveys palkkialueilla on 1,2 metriä
 • Pohjakiveen asennettavan hautakiven enimmäisleveys
  -  80 cm (1 metriä leveä hauta)
  - 160 cm (2 metriä leveä rinnakkaishauta)
 • Kukka-aition pitää olla palkkiin sopiva ja asennettava maanpinnan tasolle
 • Palkille asennettavan muistomerkin voi asentaa, kun palkki on sula ja haudalla ei ole hautakumpua

Lassilan hautausmaa

Lassilan hautausmaalla noudatetaan yleisiä ohjeita. 
Hautausmaa on nurmialuetta.
Uusia reunakiviä ei saa asentaa.

Reposaaren hautausmaa

Reposaaren hautausmaalla noudatetaan yleisiä ohjeita. 
Hautausmaa on pääosin nurmialuetta.
Uusia reunakiviä ei saa asentaa.

Ahlaisten uusi ja vanha hautausmaa

Ahlaisten uudella ja vanhalla hautausmaalla noudatetaan yleisiä ohjeita. 
Hautausmaat ovat pääosin nurmialuetta.
Uusia reunakiviä ei saa asentaa.

Lavian hautausmaat

Lavian hautausmaalla noudatetaan yleisiä ohjeita. 
Hautausmaat ovat pääosin nurmialuetta.
Uusia reunakiviä ei saa asentaa. Poikkeuksena Kirkkomaa, joka on reunakivialuetta.

Lavian kirkkomaan laajennusosan
1,2 metriä leveillä haudoilla saa

 • pohjakivi olla max. 100 cm 
 • taulukivi max. 90 cm leveä 

Lavian muistolehdossa on
yhteinen muistomerkki
, johon

 • seurakuntayhtymä hankkii kaiverruksen
 • tilauksesta asiakkaan kustannuksella
 • kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Pomarkun hautausmaa

Pomarkun hautausmaalla noudatetaan yleisiä ohjeita. 
Hautausmaa on pääosin nurmialuetta.
Uusia reunakiviä ei saa asentaa.

Pomarkun muistolehdossa on
yhteinen muistomerkki, johon

 • seurakuntayhtymä hankkii kaiverruksen
 • tilauksesta asiakkaan kustannuksella
 • kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Lähdetietoja

Hautaoikeuden haltija käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa ja vastaa haudan hoidosta. (Kirkkolaki 1993/1054, 3§ ja 5§.)

Hautaoikeuden haltija päättää haudalle sijoitettavista hautakivistä ja muista muistomerkeistä. Muistomerkin tulee olla hautausmaan yleiskuvaan sopiva eikä se saa loukata vainajan muistoa tai hautausmaan arvokkuutta. Muistomerkin hyväksyy hautausmaan ylläpitäjä.

Haudalle sijoitettua muistomerkkiä ei saa poistaa ilman hautausmaan ylläpitäjän suostumusta.

Hautaoikeuden lakattua hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle tilaisuus poistaa hautamuistomerkki, jollei hautausmaan ylläpitäjä erityisestä syystä päätä pitää muistomerkistä huolta hautaoikeuden lakkaamisen jälkeen. Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu tilaisuus sen poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta. (Hautaustoimilaki 457/2003, 14 §.)