Uutislistaukseen

Avi päivitti turvaohjeet 30. tammikuuta saakka

Ohjeet seurakunnille koskien tilaisuuksia ajalla 16.–30.1.2022

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 14.1.2022 päätöksen, jolla jatketaan Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueille annettuja kokoontumisrajoituksia 30.1.2022 asti. 

Uusissa päätöksissä kielletään edelleen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen sekä sisätiloissa että ulkotiloissa. Lisäksi toimijat velvoitetaan yleisölle avoimissa tai rajatun osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa järjestämään toiminta niin, että osallistujat pystyvät välttämään lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Järjestelyistä on tehtävä kirjallinen suunnitelma, joka pidetään osallistujien nähtävillä tiloissa.

Avi on loiventanut ja kohdentanut tarkemmin erilaisia tiloja koskevia rajoituksia. Rajoituksilla pyritään estämään suurien tartuntaryppäiden syntymistä. 

Arkkihiippakunnan tuomiokapituli on keskustellut Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa rajoitusten vaikutuksesta seurakuntien toimintaan. Tuomiokapituli antaa viranomaisten päätöksen johdosta seuraavat ohjeet hiippakunnan seurakunnille.

Ohjeiden mukaiset rajoitukset ovat voimassa 16.1.-30.1.2022.

Yleisötilaisuudet

Yleisötilaisuuksien järjestäminen on edelleen kiellettyä. Rajoitusta ei voi kiertää koronapassilla.

Kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelukset

Kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelukset kuuluvat seurakuntien lakisääteisiin tehtäviin. 

Sisätiloissa järjestettäviin jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin voi ottaa enintään 1/5 tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä. Kirkollisten toimitusten, erityisesti hautaan siunaamisten, osalta osallistujamäärän suhteen tulee käyttää pastoraalista harkintaa. 

Seurakuntatiloissa tapahtuvissa kaste- ja muistotilaisuuksissa noudatetaan samaa 1/5-periaatetta ja pastoraalista harkintaa. Kotikasteet voivat jatkua. 

Seurakuntien tulee huolehtia, että kirkollisten toimitusten ja jumalanpalvelusten osallistujien lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Osallistujille suositellaan voimakkaasti kasvomaskin käyttöä. Yhteislaulu jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa tulee minimoida.

Koska rajoitusten kestosta ei ole tietoa ja ihmiset ovat arkoja osallistumaan jumalanpalveluksiin, tuomiokapituli rohkaisee seurakuntia huolehtimaan jumalanpalvelusten striimaamisesta tai viestimään omissa kanavissaan siitä, mistä jumalanpalveluksia voi seurata striimien, television ja radion kautta.

Hallinnon kokoukset

Mikäli kirkkovaltuuston työjärjestys ja kirkkoneuvoston/seurakuntaneuvoston ohjesääntö etäkokousten osalta on päivitetty ja vahvistettu tuomiokapitulin istunnossa, tuomiokapituli suosittelee etäkokouksia. 

Kokoontumisrajoitukset eivät koske hallinnon kokouksia, mutta seurakuntien tulee huolehtia, että kokoukset voidaan järjestää väljissä tiloissa ja terveysturvallisesti.

Seurakunnan kokoava toiminta ja leirit

Säännöllinen pienryhmien toiminta voi käynnistyä. Pienryhmällä tarkoitetaan alle 10 henkilön ryhmää, jonka osallistujajoukko pysyy samana (Tartuntatautilaki 58 d §). Mikäli ryhmä on suurempi, se tulee jakaa pienempiin ryhmiin. Pienryhmissä on huolehdittava turvaväleistä, tilojen väljyydestä sekä maskien käytöstä. Tarjoilun järjestäminen ei ole mahdollista. Kaikille avoimet ryhmät tulkitaan yleisötilaisuuksiksi, eikä niiden kokoontuminen ole mahdollista.

Erityisen tärkeää on diakonisten pienryhmien (kuten sururyhmät ja mielenterveyskuntoutujien pienryhmät) toiminnan jatkaminen tai käynnistäminen.

Kuorotoimintaa ei voida toistaiseksi käynnistää.

Rajoitukset eivät koske vuonna 2003 ja sitä myöhemmin syntyneiden lasten ja nuorten ohjattua toimintaa eli se voidaan käynnistää normaalisti terveysturvallisuudesta huolehtien. 

Rippikoulujen pitämistä jatketaan. Paikallisesta tilanteesta riippuu, toteutetaanko rippikoulukokoontumiset etänä, pienryhmissä vai ryhmässä. Mahdollisten viikonloppuleirien järjestämisen toteutuksesta on neuvoteltava paikallisen terveysviranomaisen kanssa. 

Alakoululaisten iltapäiväkerhot jatkavat toimintaansa kaupunkien perusopetusta koskevien linjausten ja ohjeiden mukaisesti. Iltapäiväkerhojen lisäksi myös lasten päiväkerhot voivat jatkaa toimintaansa kaupunkien varhaiskasvatuksen kerhojen linjauksia vastaavasti.

Myös kirkkotiloja on hyvä pitää auki hiljentymistä, rukousta ja keskusteluapua varten.

Toiminta työpaikoilla

Työntekijöiden keskinäiset kokoukset on syytä järjestää etäyhteyksin yhtäaikaisten sairastumisten välttämiseksi. Etätyötä tai osittaista etätyötä suositellaan kaikille työntekijöille, joille se on työtehtävien suorittamisen näkökulmasta mahdollista. 

Laajoissa sairaus- tai karanteenitapauksissa seurakuntien on syytä tehdä yhteistyötä yli seurakuntarajojen välttämättömien toimintojen turvaamiseksi.

Kirkkoherranvirastot tulee pitää auki.

Työpaikalla suositellaan kasvomaskin käyttämistä kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. 

15.1.2022 11.25