Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston päätöksiä ke 15.12.2021 lyhyesti

*Porin aluekeskusrekisterin virkoihin otetaan vuodenvaihteesta alkaen Paimion seurakunnan palveluksessa oleva Anu Breilin toimistosihteerin virkaan, Salon seurakunnan palveluksessa oleva Anu Pura toimistosihteerin virkaan ja Martinkosken seurakunnan palveluksessa oleva Päivi Pakkanen rekisterisihteerin virkaan.

*Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi Porin ev.lut. seurakuntayhtymän työhyvinvointikyselyn yhteenvedon. Kyselystä muun muassa ilmenee, että työyksiköiden tavoitteet ovat selvillä ja työyksiköissä toimitaan yhteisesti sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Oma työ koetaan mielekkääksi ja sen tekemiseen on riittävästi aikaa. Työssäjaksaminen on hyvällä tasolla.

Työyhteisöjen ilmapiirin luottamuksellisuudessa olisi silti vastausten perusteella parannettavaa.

*Merkittiin tiedoksi seurakuntayhtymän taloustoteutuma tammi-syyskuun ajalta. Tilikauden tulos on yhdeksän kuukauden jälkeen 1,2 miljoonaa euroa positiivinen ja tulos on talousarvion negatiiviseen tulokseen verrattuna lähes 1,6 miljoonaa euroa parempi. Tulos on hyvä, koska toimintamenot ovat vähentyneet ja verotulot kasvaneet. Vuoden loppukuukausina tulos heikentyy menojen jaksottamisen ja verotulojen kasvun alentumisen vuoksi. 

Tammi-syyskuun nettomenot ovat yli 200.000 euroa pienemmät kuin vuonna 2020. Henkilöstömenot ovat kasvaneet vajaan prosentin ja muut kuin henkilöstömenot alentuneet lähes kahdeksan prosenttia.

*Kirkkovaltuusto hyväksyi ensi vuoden budjetin yksimielisesti. Tavoitteena on saavuttaa nollatulos. Toimintatulojen arvioidaan pysyvän ennallaan kuluvan vuoden talousarvion tasolla. Tälle vuodelle laskettuja palkkoja korotetaan yhdellä prosentilla vuodelle 2022. Talousarvion laadintaperusteissa on tasapainotustavoitteen vuoksi vähennetty henkilöstömenoja vuoden 2021 talousarvioon verrattuna 3,2 prosenttia.

Verotuloarvio on pidetty lähes ennallaan vuoden 2021 tasolla ja on 3,6 prosenttia vuoden 2020 toteutumaa pienempi. Sijoitustuottojen arvioidaan olevan 297 000 euroa.

*Kirkkovaltuuston niinikään hyväksymän hautainhoitorahaston ensi vuoden talousarvion tulos on negatiivinen 49 059 euroa poistojen määrän voimakkaan kasvun vuoksi.

*Porin ev.lut. seurakuntayhtymä ei voi hakea Reilun kaupan seurakunnan arvonimeä, koska se hoitaa kokoustarjoilut ostopalvelun kautta. Seurakuntayhtymässä ei järjestetä kahvitilaisuuksia, joten kahvin, teen tai kaakaon hankkimista ei tehdä. Reilun kaupan seurakunnan kriteerien täyttämisen edellytyksenä on, että Porin ev.lut. seurakuntayhtymä käyttää Reilun kaupan kahvia ja teetä sekä myös joitakin muita Reilun kaupan tuotteita, kuten kaakaota tai suklaata. 

Asiaa koskevan aloitteen teki aikanaan vihreiden kirkkovaltuutettu Laura Pullinen.

*Kirkkovaltuutettu Jorma Hännikkälän Kirkon lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan myönnettävän määrärahan lisäämiseen liittyvä aloite otetaan valmisteluun osana vuoden 2023 talousarviovalmistelua.

Porin seurakuntayhtymä on tehnyt toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet kolmelle vuodelle ja niiden mukaan kirkon lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan myönnettävät määrärahat aiotaan kuitenkin pitää tuossa kahdessa prosentissa. Hännikkälän mukana aloitteen allekirjoittaneet 28 valtuutettua pyytävät, että kirkkoneuvosto ottaa tehtäväkseen lähetys- ja kansainvälisen työn osuuden kasvattamisen kahdesta kolmeen prosenttiin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.12.2021 09.19