Kirkkoon liittyminen

Kirkkoon voi liittyä:

Käymällä henkilökohtaisesti seurakuntien keskusrekisterissä.

Kirkkoon liittyminen Porissa tapahtuu pääsääntöisesti seurakuntien keskusrekisterissä. Jos henkilö on kuulunut toiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, on hänen erottava edellisestä uskontokunnasta ennen evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittymistä

Netissä Liity kirkkoon.fi- palvelun kautta.

Voit liittyä kirkkoon tietoturvallisen verkkopalvelun kautta. Jos kirjaudut palveluun pankkitunnuksilla, valtaosa tarvittavista tiedoista saadaan suoraan väestötietojärjestelmästä. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tunnistautumiseen pankkitunnuksien avulla, voit lähettää palvelun kautta seurakuntaan yhteydenottopyynnön, jonka avulla kirkkoon liittyminen voidaan laittaa vireille. Henkilötietosi välittyvät kotikuntasi seurakuntaan. Jäsenyytesi alkaa, kun seurakunta on vahvistanut asian.

  • Liittyjän ollessa alle 12-vuotias ainakin toisen hänen vanhemmistaan tai yhden hänen huoltajistaan on oltava ev.lut. kirkon jäsen.
  • Liittyjän ollessa 12–17 -vuotias edellyttää liittyminen myös hänen vanhempiensa tai huoltajiensa suostumusta. Jos liittyjä on täyttänyt 15 vuotta, tulee hänellä olla rippikoulu ja konfirmaatio suoritettuna tai hänen on saatava tarpeellinen opetus ennen liittymistä.

Kirkon jäsenyys

Kirkon jäseneksi tullaan kasteessa. Kastettava voi olla joko lapsi tai aikuinen.

Aikuisena kirkkoon liittyminen tapahtuu Porissa pääsääntöisesti seurakuntien keskusrekisterissä. Kirkkoon liittyminen voi tapahtua myös kotona tai sairaalassa, jos siitä erikseen sovitaan. Aikuisena kirkkoon liittyvälle annetaan kristillistä opetusta, jos hän ei ole käynyt rippikoulua. Opetuksen sisällöstä sovitaan aina erikseen oman seurakunnan papin kanssa. Ns. aikuisen rippikoulu päättyy konfirmaatioon ja kirkon yhteyteen ottamiseen. Tämän jälkeen kirkkoon liittynyt voi omaistensa kanssa osallistua messuun ja käydä Herran Pyhällä Ehtoollisella.

Aikaisemmin kastettua ei kasteta uudelleen. Kirkkoon liittymiseen voi kuulua erillinen kirkon yhteyteen ottaminen, jonka sisältö sovitaan erikseen rekisterinjohtajan tai jonkun papin kanssa. Kirkkoon liittyminen tulee voimaan heti.

Kirkkolain 3 §:ään on lisätty uusi 3 momentti, jonka mukaan evankelis-luterilaisen kirkon jäsenen jäsenyys päättyy, kun hän liittyy jonkin muun uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi. Jäsenyys ei kuitenkaan pääty, mikäli evankelis-luterilaisen kirkon jäsen liittyy sellaisen muun kristillisen uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi, jonka kanssa kirkolliskokous on hyväksynyt sopimuksen jäsenyyden vastavuoroisista edellytyksistä. Tällainen yhdyskunta on Suomen Anglikaaninen kirkko. Kirkkolain muutos tuli voimaan 1.8.2006.

Liity kirkkoon -palvelu on myös Suomen ev.lut. kirkon sivuilla.
Näiltä sivuilta saat lisätietoa siitä, miksi sinun kannattaa olla ev.lut.kirkon jäsen!

Kirkosta eroaminen

Kirkosta eroaminen tapahtuu joko seurakuntien keskusrekisterissä tai maistraatissa.

Eroaminen ei enää välttämättä edellytä henkilökohtaista käyntiä eroamisilmoituksen täyttämiseksi. Eroamisilmoitus voidaan toimittaa myös postitse sille seurakunnalle, jonka jäsen henkilö on, tai mille tahansa maistraatille. Ilmoituksen voi laatia vapaamuotoisella kirjeellä, jossa on eroavan henkilötiedot ja allekirjoitus.

Kirkosta ero astuu voimaan heti, kun kirjallinen eroamisilmoitus on jätetty tai saapunut keskusrekisteriin tai maistraattiin.

Kun kirkosta eroaminen on rekisteröity väestötietojärjestelmään, maistraatin on toimitettava eronneelle henkilölle vahvistus eroamisesta.

Verotus tapahtuu kalenterivuosittain. Jos henkilö eroaa kirkosta esimerkiksi tammikuussa, hänen on maksettava kirkollisveroa koko kalenterivuodelta.